ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Gereformeerde kerk Sellingen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: gereformeerde kerk te Sellingen
Telefoonnummer (facultatief):  
RSIN/Fiscaal nummer: 002547533
Website adres: http://sellingen.protestantsekerk.net
E-mail: scribagks@gmail.com
Adres: Dorpsstraat 11
Postcode: 9551 AB
Plaats: Sellingen
Postadres: Dorpsstraat 11
Postcode: 9551 AB
Plaats:
KVK-nummer
Sellingen
KVK 76356442
 
De Gereformeerde kerk Sellingen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk Sellingen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Ons beleidsplan is op aanvraag beschikbaar bij de scriba.

Dit beleidsplan beschrijft wat de Gereformeerde Kerk Sellingen, als gemeenschap van gelovigen in het dorp Sellingen en omgeving, wil bereiken in de periode 2012 t/m 2016.
Het beleidsplan stelt een aantal doelen die we willen bereiken en vermeldt de manier waarop we dat willen uitvoeren. Dat gaat niet alleen over wat we willen veranderen maar net zo goed ook over wat we als waardevol graag willen behouden.
In het beleid gaan we uit van onze identiteit, de grondslag en roeping die we hebben in het geloof. Maar het gaat niet alleen om het nastreven van hoge idealen, ook om het uitvoeren van allerlei praktische taken.
Met het beleidsplan willen we laten zien hoe we kerk willen zijn in deze tijd en in de omstandigheden van nu. Thema’s als ontkerkelijking en vergrijzing kunnen we dus niet negeren. Tegelijk gaat het er ook om hoe we naastenliefde in praktijk kunnen brengen.
Zo beschrijven we in dit beleidsplan waar we staan en waar we willen staan. Dit ook in de hoop dat het ons allen inspireert en stimuleert om ermee aan de slag te gaan.
Tot de uitvoering van het beleidsplan behoort ook om ieder jaar na te gaan of doelen en aanpak misschien moeten worden bijgesteld. Het is dus echt een ´werkdocument´ dat nooit helemaal af is.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


resultatenoverzicht gemeente 2020

 
Begroting Rekening Rekening  
2019 2019 2018  
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen 10.650 10.841 10.359  
Bijdragen gemeenteleden 40.970 46.997 47.674  
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen - - -  
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves - - 560  
Totaal baten 51.620 57.838 58.593  
Lasten        
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 21.027 16.499 20.630  
Bestedingen kerkdiensten, catechese en
gemeentewerk
4.145 7.034 6.905  
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.550 3.718 4.035  
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 26.513 20.959 26.874  
Salarissen (koster, organist e.d.) 800 750 737  
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.280 5.101 4.077  
Lasten overige eigendommen en inventarissen 1.000 856 710  
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves - - 511  
Totaal lasten 62.315 54.917 64.479  
   
 
   
Resultaat verslagjaar -10.695                    2.921                 -5.886


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

terug