Principeakkoord Protestantse Gemeente te Sellingen Principeakkoord Protestantse Gemeente te Sellingen

Als Christus belijdende gemeente wil de Protestantse Gemeente te Sellingen de roep van Christus, en de woorden van de apostelen serieus nemen. Daarom ligt hier nu dit principeakkoord voor u. Dit principeakkoord vormt de basis waarop we straks de nieuwe Protestantse Gemeente te Sellingen zullen vormen.

In dit principeakkoord zult u in de definitieve versie drie zaken vinden.

 1. afspraken over identiteit en cultuur (optie 3 uitgewerkt)
 2. het beleidsplan voor de komende vier jaren (uitwerking volgt nog)
 3. afspraken over kerkelijke goederen, hieronder vallen zowel financiën als gebouwen. (uitwerking volgt nog) 

 

1: Afspraken over identiteit en cultuur (optie 3 uitgewerkt)

 • De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk hebben besloten met elkaar in gesprek te gaan over de éénwording van beide kerken. Zij hebben nu samen als doel één nieuwe Protes-tantse Gemeente te Sellingen te gaan vormen.
 • Als Protestantse Gemeente te Sellingen willen we een Christus belijdende, op het Woord en de belijdenissen gestoelde gemeente zijn en blijven. Dit is het meest wezenlijke van haar identiteit.
 • Indien er de komende periode een predikantsvacature ontstaat, dan wordt een predikant gezocht die zich met dit wezenlijke element van ons kerk-zijn kan verbinden. Confessioneel en open.
  (Betekenis van confessioneel: 1) Belijdend, 2) Christelijk, 3) Een geloofsbelijdenis aanhangend, 4) Kerkelijk 5) Overeenkomstig de geloofsbelijdenis(sen)).

  In de Protestantse Gemeente te Sellingen blijven de structuur en het beleid van de voormalige Hervormde gemeente voorlopig gehandhaafd. In de eerste vier jaren van de Protestantse Gemeente te Sellingen zullen er geen grote inhoudelijke veranderingen doorgevoerd worden.
 • Bij het vaststellen van het beleidsplan dient het huidige beleidsplan van de Hervormde Gemeente als uitgangspunt, aangevuld met inbreng van gereformeerde zijde. Dit beleidsplan is van kracht op het moment dat de nieuwe Protestantse Gemeente te Sellingen ontstaat.
 • Het binnen de nieuwe gemeente naar elkaar toe groeien zal een geleidelijk proces zijn. Het doel is dat er op termijn geen twee stromingen binnen de nieuwe Protestantse Gemeente te Sellingen meer zijn te ontwaren. Rust en gewenning aan elkaar is in de eerste jaren het allerbelangrijkste.
 • De kerkenraad van de nieuwe gemeente zal in eerste instantie bestaan uit de leden van de Hervormde kerkenraad, aangevuld met leden uit de Gereformeerde kerkenraad. Door de verkiezingen zullen de beide achtergronden binnen de nieuw te vormen kerk zich op een natuurlijke wijze mengen.
 • Openstelling van het Avondmaal - als geschreven regel - is niet aan de orde in de Protestantse Gemeente te Sellingen. Dit met de kanttekening dat er geen censuur wordt toegepast. Dat laatste was in beide gemeenten reeds het geval.

Toelichting: Als kerkenraad en gemeente willen we graag dat mensen belijdenis van hun geloof afleggen en dan deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Dit principe houden we vast, dat is de geschreven regel. Tegelijk is het ons om Christus eigen nodiging niet toegestaan mensen van deelname aan het Heilig Avondmaal te weren. Vandaar spreken wij uit wat reeds lange tijd de gewoonte is: namelijk dat er geen censuur wordt toegepast. Wij sporen gemeenteleden aan om belijdenis te doen en daarmee ook verantwoordelijkheid voor de gemeente te dragen. Belijdenis doen is op zichzelf een prachtige en feestelijke gebeurtenis. 
 • Voorgangers in de Eredienst zijn protestant, Christus belijdend, hebben preekconsent en zijn voor zover mogelijk predikant. Voorgangers moeten zich thuis voelen bij de identiteit van onze gemeente. Preeklezen gebeurt in de Protestantse Gemeente te Sellingen alleen in geval van nood. Ambtsdragers zitten voor in de kerk.
 • De diensten rondom Pasen: Witte donderdag: Heilig Avondmaal. Goede vrijdag: Eredienst. 1e Paasdag: Eredienst. 2e Paasdag: Eredienst.
 • Vier keer per jaar is er een inspiratiemoment, zoals dat in de voormalige gereformeerde kerk gebruikelijk was, zal ook in de Protestantse Gemeente te Sellingen doorgaan.
 • Open kerk: van april tot en met september is de kerk dinsdag en donderdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur open voor bezoekers.
 • Vanzelfsprekend zullen allerlei commissies, waaronder die van het kerkblad, samengevoegd worden. Dit voor zover er niet al sprake was van commissies bestaande uit leden van beide kerken.

2: Het beleidsplan voor de komende vier jaren (uitwerking volgt nog)

3: Afspraken over kerkelijke goederen (uitwerking volgt nog)

terug