Protestantse kerk  Classis Groningen-Drenthe Protestantse kerk  Classis Groningen-Drenthe

Protestantse kerk 
Classis Groningen-Drenthe
Classispredikant ds. J. Hommes

Eugene Burnand, Zwitserland, 1850-1921

ds. Jan Hommes, classispredikant

In de maanden mei en juni hebben we als Breed Moderamen van de classicale vergadering 6 bijeenkomsten belegd met alle voorgangers in onze classis, met predikanten en kerkelijk werkers. We hebben dat genoemd ‘een broodje met het Breed Moderamen’, m.a.w. we maken er een lunchbijeenkomst van, want eten moeten we allemaal. We horen graag van de voorgangers hoe zij de toekomst van onze kerkelijke gemeenten en zo van onze kerk zien. Dan gaat het in die bijeenkomsten vooral over de (soms te) kleine kerkenraden, samenwerking en teamvorming, maar wellicht zijn er andere onderwerpen nog veel belangrijker, we horen het graag. We hopen van harte dat alle voorgangers van zich laten horen, de data met de locaties zijn bekend en schuiven naar een moment dat je wel kan is geen probleem. En ik hoop dat het in de kerkenraden onderwerp van gesprek zal kunnen zijn. (zie voor de uitnodiging met de vragen de website van de classis)

Ook hebben we in mei en juni als Breed Moderamen een aantal bijeenkomsten met kerkenraden (en hun voorgangers) gepland met het oog op de vraag hoe we samen kerk kunnen zijn. Het is belangrijk dat we samen zoeken naar mogelijkheden om elkaar van dienst te zijn. De ringen die we kennen zouden daar ook mee bezig kunnen en misschien wel moeten zijn. Dat loopt echter moeizaam en zij zijn eigenlijk ook vooral bedoeld voor gemeenteleden en minder voor ambtsdragers, die dat overigens meestal wel bezoeken.

Als Breed Moderamen zijn we druk met het zoeken naar mogelijkheden voor het aanstellen van wat we een regionaal predikant noemen. Ik krijg nog wel eens de vraag wat we als Breed Moderamen daar nou precies mee beogen, is dat niet van bovenaf doen wat eigenlijk vanuit de gemeenten moet gebeuren en gaat dat wel werken?
Bovendien melden kerkenraden zich regelmatig met de mededeling dat zij zich realiseren niet op de huidige manier verder te kunnen en best samen willen optrekken, maar niets willen inleveren en ook niet samen willen gaan, niet fuseren dus.
Er zijn naar onze inschatting volop mogelijkheden te laten samenwerken met als uitgangspunt dat de plaatselijke gemeente ook daadwerkelijk plaatselijk blijft en haar eigen vieringen kan blijven houden op haar eigen manier en zelf kan bepalen wat er gebeurt met haar middelen, zoals begraafplaats, kerkgebouw en dergelijke. Dat moeten we dan wel verkennen met elkaar en dat is niet vrijblijvend, maar moet ook ergens toe leiden. Met deze regionale predikant hopen we de gemeenten vertrouwen te geven in hun eigen mogelijkheden en op die manier in gesprek te gaan met andere gemeenten. Samenwerken is in onze ogen een belangrijke, zo niet de enige, mogelijkheid voor een grote groep gemeenten om op langere termijn door te kunnen.
We hebben ondertussen financiële middelen via subsidies gevonden voor een gedeelte van de financiering, we hebben als classis met elkaar afgesproken dat gemeenten ook een bijdrage leveren en zo kunnen we tot de aanstelling van deze predikant komen. We hopen dat zij/hij vrij snel na de zomer kan beginnen.  (voor meer informatie: zie onze website)
Overigens zijn ook in ons gebied gemeenteadviseurs als ZZP-er actief om gemeenten bij te staan in het zoeken naar mogelijkheden.

Op de classicale vergadering van mei zal een verslag worden besproken van het kerkelijk leven in onze classis in de afgelopen vier jaar: wat zijn de ontwikkelingen, waar zit de energie, wat kunnen we van elkaar meenemen en wat zijn de zorgen. We hopen dat iedereen dit verslag tot zich neemt en er wellicht ook op wil en kan reageren. Na 19 april, wanneer het Breed Moderamen dat heeft besproken, zal het ongetwijfeld snel beschikbaar komen voor iedereen en kan het gelezen worden door een ieder die dat belangrijk vindt (zie onze website).

Ik wens iedereen een gezegend Pasen.

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes
classispredikant classis Groningen-Drenthe
0651999711
j.hommes@protestantsekerk.nl
 
terug